Regulamin dot www.packshotphoto.com

 1. Wprowadzenie Niniejsze warunki („Warunki”) regulują korzystanie ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.packshotphoto.com („Witryna internetowa”) oraz usługi świadczone przez Packshotphoto („Usługi”). Korzystając z Witryny i/lub Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z Witryny ani Usług.
 2. Usługi Packshotphoto świadczy swoim klientom profesjonalne usługi w zakresie fotografii produktowej. Usługi są opisane w Witrynie, a Packshotphoto zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usług w dowolnym momencie.
 3. Obowiązki Klienta Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie Packshotphoto wszelkich niezbędnych informacji, materiałów i zezwoleń wymaganych do świadczenia Usług. Klient oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych Packshotphoto w celu realizacji Usług.
 4. Własność intelektualna Klient zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej do materiałów dostarczonych Packshotphoto. Packshotphoto zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich zdjęć powstałych podczas wykonywania Usług w celu promocji swojej działalności.
 5. Płatność Klient ponosi opłaty za Usługi określone w Serwisie lub w odrębnej umowie z Packshotphoto. Wszystkie płatności są należne po otrzymaniu faktury od Packshotphoto.
 6. Wypowiedzenie Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie. Po rozwiązaniu umowy, Packshotphoto niezwłocznie zwróci wszystkie materiały dostarczone przez klienta i zaprzestanie wykorzystywania wszelkich zdjęć powstałych podczas wykonywania Usług.
 7. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji Witryna i Usługi są dostarczane na zasadzie „taki, jaki jest” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Packshotphoto nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania Witryny lub Usług.
 8. Ograniczenie odpowiedzialności W żadnym wypadku Packshotphoto nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe, wynikające z korzystania z Witryny lub Usług.
 9. Obowiązujące prawo Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się Packshotphoto, z wyłączeniem jakichkolwiek norm kolizyjnych.
 10. Całość umowy Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Packshotphoto dotyczącej korzystania z Witryny i Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, między stronami.
 11. Modyfikacja Packshotphoto zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z Witryny i/lub Usług po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza zgodę na związanie się zmodyfikowanymi Warunkami.